התקשרו עכשיו

להתגייס למען… כל המידע על שירות לאומי / שירן שלם

חוק גיוס חובה החל על כל תושבי ישראל, מופר לעיתים, כאשר מועמד לשירות צבאי נמצא לא כשיר לשירות מסיבות כאלה ואחרות.  השיקולים לתת פטור משירות צבאי יכולים להגיע מסיבה רפואית או נפשית. מי שקיבלו פטור או שלא נקראו לשרת בצבא כלל כמו בני המגזר הערבי, חרדים, נוער בסיכון, בעלי צרכים מיוחדים ועוד, מקבלים הזדמנות חשובה לשרת שירות משמעותי אזרחי.

 מהו שרות לאומי-אזרחי?

שירות לאומי הוא שירות התנדבותי שמטרתו להביא תועלת ציבורית. את השירות ניתן לבצע במקומות שנקבעו מראש ע"י הרשות השירות הלאומי-אזרחי, דרך רשות זו מקבלים הפונים שיבוץ שיתאים לרצונותיהם.

 כל התחומים שהוגדרו כשירות לאומי מאושרים על ידי השר הממונה.

 היכן אפשר לשרת? 

לרוב מתבצע השירות הלאומי ממקומות שהם חלק משרדי הממשלה הבאים:

 •  משרד החינוך: סיוע בקידום הילדים והנוער במסגרות החינוך הרגילוהמיוחד בתחום הלימודי, החינוכי, והחברתי, החל מגני הילדים ועד בתיהספר התיכוניים.
 • משרד הרווחה: סיוע לאוכלוסייה בעלת מוגבלויות שונות, כולל שילוב בעבודה סיעודית וחינוכית, בתי אבות, השירות למפגר, סיוע לטיפולבילדים ונוער בסיכון ועוד.
 • משרד המשפטים: התנדבות בהנהלת בתי המשפט, סיוע ומתן שירותלציבור בבתי המשפט השונים.
 • משרד הבריאות: ביצוע תפקידים חיוניים בבתי חולים, קופות חולים ומגןדוד אדום.
 • משרד התחבורה: סיוע במניעת תאונות דרכים.
 • משרד לאזרחים ותיקים: סיוע לקשישים וניצולי שואה.
 • משרד הכלכלה: סיוע והסברה בעניין חוקי עבודה, זכויות עובדים, סיועוחונכות בבתיה“ס התעשייתיים.
 • המשרד לקליטת עלייה: סיוע לעולים בקהילה ובמרכזי הקליטה.
 • המשרד לביטחון פנים: משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, משמרהגבול, פרויקט ”עיר ללא אלימות“, ארגון מציל“ה, הרשות למלחמה בסמיםואלכוהול.
 • משרד החוץ: סיוע באגפים השונים במשרד.
 • המוסד לביטוח לאומי: קבלת קהל בסניפים.
 • משרד הביטחון.
 • משרד ראש-הממשלה.

 בנוסף לשירות מתחת לכנפי משרדי הממשלה, ניתן לבצע שירות לאומי גם במסגרת של עמותות אזרחיות רבות ובמגוון רחב של תחומי פעילות (שוב באישור השר הממונה).

 איך מתקבלים לשירות לאומי?

הגוף האחראי על איתור, מיון, ושיבוץ המתנדבים הוא "הרשות לשירות הלאומי-אזרחי" תפקידו של גוף זה ללוות את המתנדבים לאורך תקופת ההתנדבות, דואג להכשרתם ולביטוחים השונים, ואחראי על העברת התשלומים וההטבות המגיעות למתנדבים, על-פי החוק.

 "הגוף המפעיל" (המקום בו תבצעו את השירות שלכם), אחראי על הדיווח לרשות השירות הלאומי-אזרחי בכל הנוגע לשירות המתנדבים. דיווח זה, כולל התחלת / הפסקת שירות, היעדרות בגין מחלה, מעבר ל"גוף מפעיל" אחר וכן סיום שירות.

כל המתנדבים בשירות הלאומי-אזרחי במסגרת אחד "הגופים המוכרים", מתחייבים להישמע להוראות הממונים ולקבל על עצמם את התקנון והנהלים של הגוף בו הם עובדים.

 המתנדבים חייבים למלא את תפקידם במסגרת המשימות של "הגוף המפעיל" ובאישור " הרשות לשירות הלאומי-אזרחי ".

 היעדרות משירות ללא אישור הממונים ב"גוף המפעיל" או הרשות לשירות הלאומי-אזרחי, עלולה לגרום לאי-הכרה בשירות של מתנדב/ת ולפגיעה בהטבות המגיעות להם בגין שירותם המוענקות באמצעות המוסד לביטוח לאומי והקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון.

 תנאי סף להתנדבות :

כמו בכל תהליך מיון , גם כאן ישנם תנאי סף בהם צריכים המתנדבים לעמוד על מנת להתקבל לשירות לאומי-אזרחי, מטרת תנאי הסף , להבטיח תרומה משמעותית לקהילה ולמדינה ולהתאים את אופי השירות למתנדב במטרה לצמצם ככל האפשר בעיות במהלך השירות. להלן תנאי הסף:

 1. בעל/ת אזרחות ישראלית או תשובות קבע.
 2.  פטור משירות צבאי או דחיית שירות: זכאים להתנדב לשירות ”יוצאי-צבא“ (כלומר מועמדים לשירות צבאי) שקיבלו פטור מחובת שירות ביטחון לפי חוק שירות ביטחון (נוסחמשולב ה‘תשמ“ו 1986), וכן מי שלא נקרא לשירות סדיר לפי החוקהאמור (בתוכם גם בני ובנות המגזר הערבי).
 3. גיל השירות: רשאי להתנדב לשירות מי שגילו עד 24 שנים-כלומר, התחיל את השירות לא יאוחר מהיום בו מלאו לו 23 שנים (במידה וההתנדבות היאלשנה אחת), או התחיל את השירות לא יאוחר מהיום שבו מלאו לו 22 שנים (במידה וההתנדבות היא לשנתיים), והוא אזרח או תושב קבוע במדינת ישראל.

בנוסף על תנאים אלה על-פי תקנה 2 (א) לתקנות הביטוח הלאומי (שירות לאומי) מתנדבים בשירות הלאומי-אזרחי הם מי שנתקיימו בהם התנאים הבאים:

 1. משרתים בשירות לאומי שלא בשכר.
 2. הופנו לשירות ע“י ”גוף מוכר“.
 3. התחייבו לשרת למשך תקופה שאינה פחותה מ-12 חודשים (ובכפוף לתנאים נוספים בדבר היעדרות בגין חופשה, מחלה ואחרות הנמצאים בתקנוני השירות הלאומי).
 4. התחייבו לעסוק בשירות לאומי-אזרחי לפחות 40 שעות שבועיות בממוצע לחודש (אלא אם אושר ע"י המפעיל מספר שעות קטן, שלא יפחת מ-30 שעות שבועיות בממוצע לחודש, ורק לאחר שקיבלה אתאישור הרשות לשירות האזרחי לאומי).
 5. בתקופת השירות המתנדבים לא עובדים או לומדים לימודים סדירים (למעט לפי הוראת ”האחראי“, בהתחשב במצבו הכלכלי-חברתי של המתנדב (ועל פי הרשום בתקנוני השירות הלאומי).
 6. נערך הסכם בכתב בינה לבין ”הגוף המוכר“.

 תנאים כלליים לשירות לאומי-אזרחי:

 •  השירות הלאומי-אזרחי נעשה בהתנדבות, והוא מתבצע אצל ”גוף מפעיל“ ע“פ הפנייה של הרשות לשירות הלאומי-אזרחי, היות שהשירות הלאומי-אזרחי הוא התנדבותי, רשאי המתנדב להפסיק את שירותו בכל עת, בכפוף לכך שהתקופה ששירת עשויה שלא להיחשב כשירות לאומי-אזרחי, או עשויה שלא לזכות אותו בהטבות.
 • המתנדב לא יבצע לבד תפקיד הכרוך באחריות על צד שלישי, ללא נוכחות עובד המפעיל במקום השירות, למעט אם מטבע התפקיד אין עובד של המפעיל במקום השירות (כגון: קומונר בתנועת נוער,חונכות בבתים).
 • אין להטיל על המתנדבת אחריות של בעל מקצוע.
 • המתנדב לא יתפוס תקן, או חלק מתקן, אצל המפעיל ולא יתפוס את מקומו של עובד המפעיל.
 • תפקיד המתנדבת יוגדר בבירור, והוא יקבל הנחיות ברורות ביחס לתפקידו, כולל תיאור תפקיד שיוצג למפקח בעת ביקורו.
 • השירות נעשה בישראל (אלא אם האחראי אישר, לבקשת גוף מוכר, שירות בחו“ל בתחום החינוך ועידוד העלייה בנסיבות ובתנאים מסוימים).
 • השירות, בעיקרו, אינו כולל ביצוע עבודות ניקיון (למעט שילוב בתורנות שנוטלים בהן חלק גם עובדי ה- “מפעיל“).
 • השירות אינו כולל ביצוע מטלות שעיקרן שירותי מזכירות, אלא במקרים מיוחדים שאושרו ע“י האחראי.
 • תקופת השירות של המתנדב לא תעלה על 24 חודשים.

רשימת הגופים המוכרים:

 אגודה להתנדבות- שירות לאומי

www.sherut-leumi.co.il

רח‘ הרב נורוק 3, ירושלים | טל‘ 02-6521140

 ——————————————————

בת-עמי (אלומה-אמונה)

www.bat-ami.org.il

רח‘ גואטמלה 22, ירושלים | טל‘ 02-5411333

  ——————————————————

העמותה לשוויון חברתי ושירות לאומי

www.civicequality.org

באר-שבע: רח‘ רגר 119, בניין הנשיאים | טל‘ 08-6276929

כרמיאל: צה“ל 43 | טל 0747011707

  ——————————————————

עיריית ירושלים- היחידה העירונית לשירות לאומי-אזרחי

www.jerusalem.muni.il

כיכר ספרא, בנין 7, קומה 2, ירושלים 02-6296916

 ——————————————————

עמינדב – אגודה תורנית להתנדבות

www.aminadav.org.il

רח‘ כנפי נשרים 15, בנין התאומים, ירושלים | 02-6231052

  ——————————————————

עמותת ש“ל- (שירות לאומי)

www.shel.org.il

בן עמי, קריית אתא, ת.ד 539 | טל‘ 04-8438690

  ——————————————————

שלומית- עמותה להפעלת מתנדבי שירות לאומי

www.shlomit.org.il

רח‘ מנחם בגין 16, רמת גן | טל‘ 03-6129202

  ——————————————————

אתר השירות הלאומי – אזרחי

http://ncs.gov.il/ncs/Pages/default.aspx

אם קיבלתם דחיית שירות, זכרו שיש בידיכם את ההזדמנות להתנדב ולתרום תרומה משמעותית למדינת ישראל ולעצמכם.